КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Коноплянською радою та її виконавчим комітетом

 

TSIGN

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КОНОПЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

     Про затвердження Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Коноплянською радою  та її виконавчим комітетом           

 

Відповідно до статті 25 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу 6 Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         

 1. Затвердити Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Коноплянською сільською радою та її виконавчим комітетом (додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Постійна комісія з питань інвестицій, регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    О.А.Волошин

 

                                                                                                                                                                                                        «26 »  листопада  2021 року

№  437 –VIІІ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  сільської ради від “26” листопада 2021року

437 –VIІІ 

 

Положення

про порядок здійснення державної регуляторної політики

Коноплянської сільською радою та її виконавчим комітетом

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Коноплянською сільською радою (далі – сільська рада) та її виконавчим комітетом (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проєктів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1.3. Положення регулює процеси підготовки проєктів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною за реалізацію державної регуляторної політики в раді є постійна комісія Коноплянської сільської ради з прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, регуляторної політики (далі – постійна комісія).

1.5. Відповідальна комісія с дорадчо-консультативним органом, завданням якої є забезпечення реалізації  державної регуляторної політики, надання висновків та приведення регуляторних актів, винесених на розгляд селищної ради у відповідність до вимог статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою запровадження демократичних принципів у сфері правового регулювання господарської діяльності.

          1.6. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

регуляторний орган - орган місцевого самоврядування, який відповідно до своїх повноважень приймає регуляторні акти, тобто Коноплянська сільська рада, виконавчий комітет та сільська голова;

регуляторний акт - рішення сільської ради нормативно - правового характеру, яке a6o окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання;

          аналіз регуляторного впливу - документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

              відстеження результативності регуляторного акта - заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

          звіт про відстеження результативності регуляторного акта - документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

1.7. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладається розпорядженням сільського голови.

1.8. Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики з підготовки проєктів регуляторних актів до розгляду радою та її виконавчим комітетом покладається на розробників проєктів.

 1. Підготовка проєктів регуляторних актів
  1. Підготовка проєктів регуляторних актів передбачає:

              - планування діяльності сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів;

              - розроблення проєктів регуляторних актів;

              - підготовка аналізу регуляторного впливу;

              - оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

              - проведення обговорення проекту регуляторного акта;

              - розгляд проєктів регуляторних актів.

 1. Планування діяльності сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів
  1. Сільська рада затверджує плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.
  2. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.
  3. Затверджений план сільською ради з підготовки проєктів регуляторних актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються не пізніше як у 10 - денний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.
  4. Проєкт регуляторного акта не розглядається, якщо він не був внесений в План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану.
  5. Питання щодо змін до вказаного плану вноситься на затвердження сесії сільської ради.
  6. Витрати, пов'язані з оприлюдненням плану роботи сільської ради, фінансуються за рахунок сільської ради.
 2. Розроблення проектів регуляторних актів
  1.  Розробником проєктів регуляторних актів можуть бути депутати сільської ради, голова, виконавчий комітет сільської ради, або його структурні підрозділи, постійні комісії сільської ради, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати проєкти регуляторних актів.
  2.  До оприлюднення проєкту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).
 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу
  1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) здійснюється розробником проєкту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
  2. У разі внесення на розгляд сільської ради проєкту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проєкт.
  3. АРВ підписується розробником проєкту регуляторного акта.
 4. Оприлюднення проєкту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій
  1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проєктів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд сільської ради.
  1. За рішенням відповідальної постійної комісії:
 • оприлюднюються проєкти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради;
 • можуть повторно оприлюднюватися проєкти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення на розгляд сільської ради;
 • повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта, проєкт регуляторного акта та відповідальний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.
 1. Проведення обговорення проєкт регуляторного акта
  1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта, внесеного на розгляд сільської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проєкту та постійній комісії сільської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акту (далі - постійна комісія).
  2. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акта і не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
  3. Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проєкту. За результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 2. Розгляд проектів регуляторних актів
  1. Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд сільської ради, подається до відповідної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  2. На підставі АРВ, яким супроводжується проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сільської ради, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  3. Розробник регуляторного акта надсилає до Державної регуляторної служби України (уповноваженого органу) проєкт рішення, підписаний аналіз регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної комісії для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозиції щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
  4. При представленні на пленарному засіданні сільської ради проєкту регуляторного акта розробники проєктів та голова відповідної постійної комісії доповідають висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 3. Прийняття регуляторного акта
  1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи Коноплянської сільської ради для прийняття рішень сільської ради.
  2. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.
 1. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів
  1. Прийняті сільською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не пізніше 10-ти денного строку після їх прийняття та підписання.
 2. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд
  1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, здійснюється розробником проєкту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
  2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Коноплянської сільської ради.
  3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії.
  4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.
 3. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності
  1. Сільська рада, інформацію про здійснення регуляторної діяльності розміщує на офіційному сайті сільської ради.

 

 1. Звітування про здійснення державної регуляторної політики
  1. Сільська рада заслуховує щорічний звіт сільського ради про здійснення державної регуляторної політики.
  2. Відповідальна постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.
  3. Щорічний звіт голови сільської ради оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради.

 

 1. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності

 

  1. Посадові особи місцевого самоврядування, винні в порушенні порядку регуляторної діяльності встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

 

Додаток 1

 

План діяльності Коноплянської сільської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів на _______ рік

 

№ п.п.

Вид і назва проекту

Ціль прийняття

Строк підготовки проекту

Відповідальний за розробку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Таблиця розгляду зауважень і пропозицій до проєкту рішення

Коноплянської сільської ради «Про ________________________________________»

 

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви відхилення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

КОНОПЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з  питань  реалізації  державної   політики 

         на  території Коноплянської  сільської  ради

 

Експертний висновок

щодо регуляторного впливу проекту рішення Коноплянської сільської ради «Про ________________________________________»

 

Проект акта внесено: ______________________ (суб’єкт внесення, реєстраційний №, дата)

 

Загальна характеристика проекту акта. Вказаний проект регуляторного акта передбачає ________________________________________________________________________.

 

Регуляторний вплив. Проект регуляторного акта ___________________________________.

 

 

 

Голова комісії                          (підпис)                          ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

КОНОПЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з  питань  реалізації  державної   політики 

         на  території Коноплянської  сільської  ради

 

Висновок

про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

1. Назва проєкту регуляторного акта: «Про __________________________________».

 

2. Найменування розробника: _______________________________________________.

 

3. Висновок щодо відповідності проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проєкт рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 4 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:

 • ______________________________________________________________________.

 

4. Висновки про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. Проект рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 8 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:

 • ______________________________________________________________________.

 

5. Узагальнений висновок щодо проєкту. Враховуючи викладене, комісія рекомендує __________________________________________________________________________________.

Голова комісії                          (підпис)                          ПІБ

 

Дата

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

План-графік проведення у ______ році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Коноплянською сільською радою та її виконавчим комітетом

 

№ п.п.

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь