КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

Положення про Старосту

Додаток

до рішення

 Коноплянської сільської ради

               від 03 .12.2020 року № 7 - VIІІ

 

 

 

 

Положення
про старосту Коноплянської сільської ради

 

І. Загальні положення


1.1. Положення про старосту Коноплянської сільської ради  (далі – Положення) розроблено відповідно до  Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Регламенту  Коноплянської  сільської ради і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости. 

1.2. Старостинські округи утворюються виключно на пленарних засіданнях сільської ради.

1.3. Перелік населених пунктів Коноплянської сільської  ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується сільською радою. В селі Конопляне, який є адміністративним центром Коноплянської сільської  ради, посада старости не запроваджується.

 

ІІ. Правовий статус старости


2.1. Староста затверджується  Коноплянською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією  сільського голови.

2.2. Староста єпосадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів сіл, що входять  до відповідного старостинського округуу  Коноплянській сільській раді і набуває свого статусу у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування.

2.3. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

 Староста діє лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

 У своїй діяльності керується Конституцією і законами України,постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом, Регламентом Коноплянської сільської ради,  іншими нормативними актами,  цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку в Коноплянській сільській раді та іншими рішеннями сільської ради.

 2.4. Положення про старосту Коноплянської сільської ради не потребує перезатвердження  сільською радою новоїкаденції.


2.5. Староста є членом виконавчого комітету  Коноплянської сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.6. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.7. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2.8. Повноваження, обов’язки, відповідальність старост викладені в  Положенні про старосту, а тому посадова інструкція на цю посаду не складається.

ІІІ. Повноваження старости

 

3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах  сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень  сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету  сільської  ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів  сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень  сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл) та інформує  сільського голову, виконавчі органи селищної ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

3.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту  територіальної громади, Регламенту Коноплянської сільської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету сільської  ради, виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, заступника сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів жителів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу  програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом громадян, сприяти жителям сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів старостинського округу заяви, адресовані  Коноплянському сільському голові, його заступнику  або керівникам структурних підрозділів, передавати їх за призначенням;

8) не розголошувати інформацію про громадян, що стала  відома старості у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному санітарному стані;

10) сприяти проведенню передбачених Статутом  та Регламентом сільської ради контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

11) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі  та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідного старостинського округу;

13) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

16) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності сільської ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного старостинського округу;

17) періодично звітувати (не менш одного разу на рік) перед радою, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом об’єднаної територіальної громади, про свою роботу;

18) дотримуватися правил  етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від  05.08.2016 №158;

19) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

20) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу та забезпечувати доступ до них особам, яким це право надано у встановленому законом порядку;

21) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

22)  надавати довідкирізного характеруфізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

23) вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтею 37 Закону України Про нотаріат» у населених пунктах відповідного старостинського округу Коноплянської сільської ради;

24) у разі утворення  центру надання адміністративних послуг за рішенням ради, окремі функції адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяви та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг можуть здійснюватися старостою;

25) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

26) забезпечувати виконання рішень територіальної громади на території старостинського округу;

 

27) шанобливо ставитися до жителів сіл відповідного старостинського округу та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

28) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

 

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її жителівв органах місцевого самоврядування Коноплянської сільської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси жителів громади;

2) одержувати від  посадових осіб та службових осіб сільської ради, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

 

3) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна сільської ради, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідної громади, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів сільської ради загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органами самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог пункту 3.4 цього Положення, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійнукомісію з соціальних питань, законності,  депутатської етики та регламенту.

 

IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

 

4.1. Староста затверджується  Коноплянською сільською радою шляхом відкритого голосування на її пленарних засіданнях за пропозицією  сільського голови.

4.2. Особа, що затверджується на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.

4.3. Староста затверджується  Коноплянською сільською радою на строк її повноважень.

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до статті 11 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

4.5.Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень  Коноплянської сільської  ради за виключенням випадків дострокового припинення ним повноважень.

4.6. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

4.7. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.8. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", з особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування» не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

  4.9. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

 1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости; припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

 2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим) , - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

   3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 79Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»( смерті старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

  4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою) , - з моментувступу на цю посаду іншої особи;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) , - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

4.10. Уразі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає сільський голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і домоменту початку повноважень старости, затвердженого сільською  радою.

 

V. Організація діяльності старости

5.1. Режим роботи,ведення діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються правилами внутрішнього  трудового розпорядку Коноплянської сільської ради, Статутом, Регламентом роботи сільської ради, Інструкцією з діловодства сільської ради та іншими документами сільської ради.

5.2. Графік особистого прийому жителів відповідного старостинського округу старостою встановлюється розпорядженням сільського голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльністі старости здійснюється сільською радою  і фінансується за рахунок бюджету сільської ради.

5.4. Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям  старостинського округу.

 

VІ.Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости  

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою  та жителями відповідного старостинського округу  на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу.

 6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

      Сільський голова                                                             О.А.Волошин

 

 

УКРАЇНА

КОНОПЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                       ІВАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н  Я

 

 

      Про внесення змін до Положення про старосту

      Коноплянської сільської ради

 

      Відповідно до пункту 61 частини першої статті 26 , частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  від 14 липня 2021 року №1638-ІХ «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост»:

 

     1. Внести зміни до  Положення про старосту   Коноплянської сільської ради, затвердженого рішенням  Коноплянської сільської ради  від 03 грудня 2020 року №7-VIII , а саме:

      1.1.  Пункт 2.1. розділу ІІ «Правовий статус старости» викласти в такій редакції:

       « 2.1. Староста затверджується Коноплянською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови, що вноситься за результатами громадського  обговорення (громадських слухань,  зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу».

 

       1.2. Пункт 4.1. розділу IV «Порядок обрання та припинення повноважень старости»  викласти в такій редакції:

       « 4.1.Староста затверджується Коноплянською сільською радою шляхом відкритого голосування на її пленарних засіданнях за пропозицією сільського голови, що вноситься за результатами громадського  обговорення (громадських слухань,  зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

 

       Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення сільським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

  • з  кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного  старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
  • з кількістю жителів від 1500до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів;
  •  з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч – більше 14 відсотків голосів;
  •  з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч – більше 10 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів більше 30 тисяч -  більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

 

Кандидатура старости  відповідного старостинського округу, не підтримана сільською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської ради.

 

Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости затверджується  окремим рішенням Коноплянської сільської ради».

 

         1.3. Пункт 6.2. розділу VI «Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости» викласти у наступній редакції:

 

        « 6.2. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним,  та на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений сільською радою термін, звітує про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу.

         Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коноплянської сільської ради та розміщується у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі».

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з соціальних питань, законності,  депутатської етики та регламенту.

 

        Коноплянський

        сільський голова                                                                О.А. Волошин

 

       26  серпня 2021 року

       № 361-VIІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь