КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

Положення про виконавчий комітет

Додаток

до рішення сесії
Коноплянської сільської ради
03 грудня  2020 року №
11 - VIIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОНОПЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавчий комітет Коноплянської сільської ради (надалі - Виконавчий комітет) є виконавчим органом Коноплянської сільської ради.

1.2. Місцезнаходження виконавчого комітету: 67220, Одеська область, Іванівський район, с. Конопляне, вул. 30 річчя Перемоги, 70.

1.3. Виконавчий комітет - орган, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється територіальною громадою в особі Коноплянської сільської ради. Склад виконавчого комітету - колегіального органу затверджується Коноплянською сільською радою на строк її повноважень.

1.4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Коноплянській сільській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний органам виконавчої влади.

1.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Коноплянською сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, нормативними документами Сенчанської сільської ради та цим Положенням.

1.7. До складу виконавчого комітету входять за посадою: сільський голова, заступник сільського голови, секретар ради, старости громади. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за поданням сільського голови.

1.8. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий комітет сільської ради приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос сільського голови.

1.9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Коноплянської сільської ради, є юридичною особою.

1.10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи.

1.11. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів сільського бюджету. Видатки на утримання виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються Коноплянської сільською радою.

1.12. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є:

1) кошти сільського бюджету;

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

1.13. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово- господарська діяльність здійснюється на основі кошторису.

1.14. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

1.15. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

1.16. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.17. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, сільський голова є головним розпорядником коштів.

1.18. Зміни та доповнення до Положення про виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.19. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу сільсської ради є здійснення організаційного забезпечення діяльності Коноплянської сільської ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як колегіального органу сільської ради є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

2.2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

2.3. Представляє інтереси виконавчого комітету Коноплянської сільської ради в державних органах, установах, організаціях сільський голова та посадові особи виконавчого комітету Сенчанської сільської ради за дорученням сільського голови.

2.4. Основними повноваженнями та завданнями виконавчого комітету є:

 1. Прийняття рішень щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 2. Попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проектів рішень з інших питань, що виносяться на розгляд сільської ради, подання їх на затвердження сільською радою;
 3. Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради;
 4. Заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, подання їх на затвердження сільською радою;
 5. Попередній розгляд проектів сільського бюджету, забезпечення його виконання; заслуховування інформацій та звітів про хід та результати виконання бюджету громади, подання їх на затвердження сільською радою;
 6. Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
 7. Встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);
 8. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 9. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 10. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна громади;
 11. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо проектів місцевих програм приватизації;
 12. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо та переліку об’єктів комунальної власності громади, які не підлягають приватизації;
 13. Організація виконання місцевих програм приватизації;
 14. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію;
 15. Попередній розгляд письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;
 16. Погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, які перебувають у державній власності;
 17. Організація проведення місцевих ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
 18. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади;
 19. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
 20. Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 21.  Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово- комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства України;
 22. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території громади підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
 23. Облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
 24. Розгляд пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території
 25. Попередній розгляд та подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 26. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності місцях, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
 27.  Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
 28.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності громади; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами населених пунктів громади;
 29. Попередній розгляд та внесення раді пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 30. Справляння плати за землю;
 31. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
 32. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
 33. Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
 34. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 35. Вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 36. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
 37. Подання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;
 38. Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності громади, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 39. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць;
 40. Cприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
 41. Бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
 42. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території громади;
 43. Підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території громади;
 44. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно- територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;
 45. Формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;
 46. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно- територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом;
 47. Внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої поліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;
 48. Внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
 49. Звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 50. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян у виконавчих органах сільської ради, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності громади;
 51. Вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
 52. Вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
 53. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до відання виконавчого комітету міської ради; утворення адміністративної комісії та спрямування її діяльності;
 54. Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів цивільного стану;
 55. Державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 56. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 57. Здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;
 58. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади;
 59. Здійснення контролю за виконанням транспортного законодавства на території громади у відповідності до законів України;
 60. Організація подання негайної допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф на транспорті та припиненні протизаконного втручання у діяльність транспорту, яке загрожує безпеці життя або здоров’ю людей, безпеці експлуатації транспортних засобів і збереженню вантажів;
 61. Погодження правил перебування в зоні підвищеної небезпеки і виконання в ній робіт;
 62. Сприяння розвитку на території громади різних видів туризму;
 63. Вжиття заходів, спрямованих на надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації;
 64. Вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки об’єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій тощо;
 65. Сприяння діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 66. Сприяння розвитку енергетики на території громади;
 67. Участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об’єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;
 68. Забезпечення здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці на території громади в межах своїх повноважень, передбачених законом;
 69. Створення необхідних умов для діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його секретаріату та представників;
 70. Забезпечення умов для здійснення народними депутатами своїх повноважень у межах та в порядку, визначених Конституцією України та законами України;
 71. Сприяння депутатам сільської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями;
 72. Забезпечення ведення електронного документообігу в порядку, визначеному законодавством України;
 73.  Забезпечення вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування;
 74. -Затвердження щорічних планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в рамках підготовки та затвердження планів роботи сільської ради та виконавчого комітету;
 75. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у виконавчому комітеті Сенчанської сільської ради;
 76. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до сільської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій сільської ради;
 77. Визначення в установленому законодавством України порядку виконавців/виробників житлово- комунальних послуг, встановлення зручного для населення режиму роботи виробників та виконавців житлово- комунальних послуг;
 78.  Затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;
 79. Управління об’єктами у сфері житлово- комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
 80. Забезпечення населення житлово- комунальними послугами необхідних рівня та якості;
 81. Інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
 82. Забезпечення у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, за рахунок коштів місцевих бюджетів переробки, утилізації, знищення або подальшого використання цієї продукції;
 83. Затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 84. Надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об’єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання;
 85. Здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання;
 86. Обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання в межах своїх повноважень;
 87. Встановлення зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;
 88. Сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
 89. Контроль за дотриманням санітарних норм у разі застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів біотехнології, інших фізичних факторів та захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань;
 90. Вирішення на підставі рішення міської ради, у разі порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон, питань про фінансування необхідних робіт і заходів щодо відселення жителів, виведення з цих зон об’єктів соціального призначення та строків їх реалізації;
 91. Забезпечення інформування населення про радіаційну обстановку;
 92. Здійснення контролю за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії;
 93. Забезпечення готовності до евакуації населення та здійснення евакуації у разі необхідності;
 94. Розробка обов’язкових місцевих планів аварійних заходів на випадок транспортних аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів;
 95. Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану;
 96. Забезпечення контролю за додержанням громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на території громади в умовах надзвичайного стану;
 97. Підготовка, в межах своєї компетенції, обов’язкових до виконання на території громади, рішень з питань забезпечення режиму надзвичайного стану;
 98. Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, затверджених чинним законодавством на території громади чи сприяння їх виконанню;
 99. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізація на території громади;
 100.  Забезпечення на території громади виконання мобілізаційних завдань замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);
 101.  Здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території громади на роботу в умовах особливого періоду;
 102.  Керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
 103.  Організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;
 104.  Забезпечення на території громади ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 105.  Сприяння військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 106.  Забезпечення на території громади виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 107.  Участь в утворенні дільниць для оповіщення і збору військовозобов’язаних, комплектація їх особовим складом із числа військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за місцем роботи та сприяння у набутті ними професійних навичок, а також забезпечення реалізації інших заходів, пов’язаних з виконанням планів проведення мобілізації;
 108.  Сприяння Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком;
 109.  Сприяння громадським формуванням в охороні громадського порядку;
 110.  Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку шляхом залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями;
 111.  Здійснення координації та контролю за діяльністю громадських формувань, заслуховування повідомлень і звітів керівників зазначених формувань;
 112.  Організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності і громадян;
 113.  Забезпечення виконання законодавства стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей;
 114.  Забезпечення інформування громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність у вирішенні завдань,пов’язаних з національною безпекою і обороною, боротьбою із злочинністю;
 115.  Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомлення даних, що стали відомі органам місцевого самоврядування, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків;
 116.  Участь у організації надання допомоги потерпілим, визначенні заходів щодо усунення та мінімізації наслідків терористичного акту, організація їх здійснення;
 117.  Підготовка в межах своєї компетенції обов’язкових до виконання на території громади рішень з питань забезпечення цивільного захисту населення;
 118.  Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 119.  Підготовка пропозицій щодо віднесення територій до груп цивільного захисту та подання їх обласній державній адміністрації;
 120. Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;
 121.  Сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, в межах наданих законом повноважень, у разі введення на території громади воєнного стану;
 122.  Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у випадках, визначених законами України;
 123.  Інформування про діяльність сільської ради, її виконавчих органів та прийняті рішення, що віднесені законом до публічної інформації;
 124.  Залучення громадських об’єднань до процесу вирішення питань місцевого значення шляхом проведення консультацій стосовно важливих питань суспільного життя, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань;
 125.  Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах територіальної громади;
 126.  Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;
 127.  Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Очолює виконавчий комітет сільський голова.

3.2. Сільський голова:

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

2) скликає засідання виконавчого комітету;

3) організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;

5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

8) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) є розпорядником бюджетних коштів; при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань.

10) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх чисельності;

12) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;

14) веде особистий прийом громадян;

15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

3.3. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень cільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

3.4.Секретар ради:

1) вирішує за дорученням ради або сільського голови питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження сільського голови про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету.

3.5. Секретар виконавчого комітету:

1) подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету;

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

3) формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету;

4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

5) візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом;

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших запропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань;

7) погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

8) підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

9) забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або міським головою.

3.6. У разі відсутності секретаря виконавчого комітету виконання його обов’язків його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням сільського голови.

3.7. Заступники сільського голови

3.7.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників сільського голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії ради за поданням сільського голови. Кількість заступників сільського голови визначається сесією ради.

3.7.2. У разі тимчасової відсутності одного із заступників сільського голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням сільського голови.

3.7.3. Заступники сільського голови здійснюють керівництво у визначених сільським головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних працівників виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку громади, бюджету, забезпечують виконання рішень, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

3.7.4. Функціональні повноваження заступників сільського голови визначаються розподілом функціональних повноважень між сільіським головою, заступниками сільського голови, секретарем ради та секретарем виконавчого комітету, які затверджуються розпорядженням сільського голови.

3.8. Старости громади:

1) представляють інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті сільської ради;

2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до сільської ради;

3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;

4) вносять пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл, згідно наданих їм повноважень;

6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

3.9. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з секретарем виконавчого комітету.

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. В апараті виконавчого комітету на постійній основі працюють Коноплянської сільський голова, секретар Коноплянської сільської ради ради, заступники сільського голови, секретар Виконавчого комітету  сільської ради, а також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал.

4.2. Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується сесією Коноплянської сільської ради та Регламентом роботи виконавчого комітету що затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

4.3. Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

5.2. Сільський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь